Årsmøte 2022

1. Åpning av møtet

Møtet ble åpnet av formann Odd Vaagan, som informerte om at klubbens leder etter årsmøte 2022 skulle betegnes «Styreleder». Dette som en følge av at vi har fått flere kvinnelige medlemmer og dermed ønsker klubben å innføre kjønnsnøytrale titler.


2. Årsberetning for 2021

Klubben hadde stor aktivitet gjennom året til tross for mange utfordringer som følge av pågående pandemi. Avlysning av årets vårtur ble tatt opp som det største tap for medlemmene. Heldigvis vil planlagte tur bli gjennomført i 2022.

(Hvert enkelt arrangement i løpet av 2021 ble så gjennomgått, her henvises det til utsendte referat for ytterligere detaljer.)

 

3. Regnskap for 2021

Kasserer Gunnar Utvik presenterte regnskap for 2021, som ble godkjent ved akklamasjon.

(se utsendte referat for ytterligere detaljer om regnskapet)


4. Forslag til Terminliste 2022

Styreleder gjennomgikk styrets forslag til Terminliste. Tid og sted for julemøte ble framlagt til avstemming. Flertallet av de frammøtte stemte for at julemøtet gjennomføres som en overnattingstur. Stedsvalg overlates til styret.

(se utsendte referat for ytterligere detaljer om terminlista)


5. Forslag til Budsjett for 2022

Styreleder framla budsjett som ble vedtatt ved akklamasjon. 

(se utsendte referat for ytterligere detaljer om budsjettet)


6. Presentasjon av årets Vårtur

Arve Larsen presenterte årets Vårtur som er lik den som ble arrangert for 2021, bortsett at forlengelsen med del 2 til Bodø var tatt ut. Turen arrangeres torsdag 9. juni til søndag 12. juni. «Tjuvstart» fra Flakk til Namsos torsdag ettermiddag, offisiell start fra Namsos fredag morgen, videre overnattinger i Brønnøysund og Mosjøen. 

(se utsendte referat for ytterligere detaljer om vårturen)


7. Valg av styre

Valgkomiteen ved Asbjørn Kjevik framla følgende forslag til nytt styre, som ble valgt ved akklamasjon
– Arve Larsen (Styreleder)
– Trond Håvard Bjørgum
– Knut Rognes
– Hans Petter Ytterbø
– Bernt Lothe Andersen
– Svein Erik Kvernmo

Medlemmene takket Eirik Sesseng, Gunnar Utvik og Odd Vaagan som etter mange års innsats i styret har ønsket å fratre.


8. Innkomne forslag

Forslag 1
For å sikre rekruttering av nye styremedlemmer og jevnlig få inn ny kompetanse i styret, ble det etter diskusjon vedtatt følgende formulering:
– Det anbefales en funksjonstid i styret på 5 år. Dette kan i spesielle tilfelle fravikes.

Forslag 2
For å sikre at ikke hele styret står på valg samtidig innføres følgende fra valg i 2023
– Formann velges for en periode på 1 år.
– Styremedlemmer velges for en periode på 2 år. Ved valg i 2023 vil halvparten av medlemmene stå på valg for en 2 års periode, de øvrige fortsetter i 1 år.

 

9. Valg av Valgkomité

Det ble besluttet en omlegging av rutine for valg av valgkomité, for å sikre en rotasjon og at valgkomiteens medlemmer har god oversikt over aktive medlemmer som kan være kandidater til styret. Følgende ble vedtatt ved akklamasjon

Fra 2022 blir valgkomiteen satt sammen som følger
– Avtroppende styreleder går inn som leder av valgkomiteen
– Avtroppende styremedlem går inn som medlem i valgkomiteen. Ved mere enn en kandidat foretas valg.

Med bakgrunn i ovennevnte ble den nye valgkomiteen som følger
– Odd Vaagan Leder
– Gunnar Utvik Medlem

Dette ble vedtatt ved akklamasjon.

Medlemmene takket Bjørn Dahn og Asbjørn Kjevik, som fratrer etter mange års innsats i valgkomiteen.

 

Møtet ble hevet kl. 21.00.

Skroll til toppen