Årsmøte 2011 (18.01.2011)

Nytt år og nye muligheter. Årsmøtet ble denne gangen avholdt på Tregården restaurant på Persaunet, 23 betalende medlemmer møtte opp.

Formann Oddvar Solheim åpnet møtet med å gå igjennom kveldens program, som i henhold til vanlig praksis var utsendt til samtlige medlemmer i forkant av møtet. Agendaen ble deretter gjennomgått punkt for punkt. 

1. Innkallingen ble godkjent uten innvendinger

2. Til ordstyrer ble valgt Oddvar Solheim, til referent Eirik Sesseng, ingen valgt til å underskrive protokoll.

3. Klubbens aktiviteter i 2010. Oddvar kommenterte samtlige møter og turer siste år, godt hjulpet av Trond Håvard på det tekniske. Generelt for alle aktiviteter var at det var et jevnt, godt oppmøte. Med unntak av været, på noen turer, høstet gjennomføringen bare godord fra deltagerne.

4. Terminliste for 2011. Forslag fra sittende styre ble fremlagt. Det er nå opp til det nye styret om man vil endre/justere denne. Endelig terminliste legges ut på nettsidene så snart den er besluttet av styret.

 

5. Klubbens økonomi. Bjørn Otto Valstad presenterte de forskjellige kostnadene vi har hatt i 2010. Beløpet vi mottar fra sentralt hold i Oslo har vært i god harmoni med de aktiviteter vi har hatt. Økonomistyringen gjennom året har vært under god kontroll. 

6. Innkomne forslag: Ingen.

7. Valg. Per Erik Skogrand (formann av valgkomitéen) presenterte forslag til nytt styre. Med unntak av formannen som har ytret ønske om å fratre ble det foreslått gjenvalg av alle de øvrige medlemmene i styret. Som ny formann ble foreslått Odd Vaagan. Forslaget ble tatt opp til votering, og ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

8. Eventuelt: Ingen saker.

 

Oddvar avsluttet den formelle delen av møtet med å takke for seg og ønske det nye styret lykke til med året 2011. Etterpå ble det servert kaffe og kake, vidt forskjellige filmsnutter og gitt en orientering fra Ole Kristian Grøtnes om vårturen 2011. Denne blir gjennomført i pinsen 2011.  

 

Skroll til toppen